List of active policies

Name Type User consent
GDPR Privacy policy Authenticated users

Summary

GDPR

Full policy

Informácie poskytované dotknutej osobe pri spracovaní jej osobných údajov na účely registrácie užívateľa na CEDA e-learning portáli

 

Ochrana súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s účinnými právnymi predpismi a chránime ich s maximálnou možnou starostlivosťou. 

Odporúčame Vám, aby ste si tieto informácie pozorne prečítali. V týchto informáciách sa dozviete, ako pracujeme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov, a ostatné dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Tieto informácie sa môžu občas meniť v závislosti od úpravy právnych noriem, aktuálnu verziu nájdete vždy na našej internetovej stránke www.cedask.eu. Na podstatné zmeny Vás upozorníme tým spôsobom, akým Vám tieto informácie poskytujeme aj teraz. 

Prevádzkovateľ (ten, kto určuje, na čo a ako sa spracujú Vaše osobné údaje):

CEDA

Pod vinohradmi 521/10, 949 01 Nitra

IČO: 42041911

e-mailová adresa prevádzkovateľa: info@cedask.eu 

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov Vám zodpovie prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať takto:

 • e-mailová adresa zodpovednej osoby prevádzkovateľa: gdpr@cedask.eu
 • elektronicky prostredníctvom on-line formulára 

Osobné údaje sú akékoľvek informácie o Vás, na základe ktorých možno určiť (identifikovať) fyzickú osobu.

Vaše osobné údaje spracovávame v tomto rozsahu:
Zhromažďujeme údaje, ktoré poskytnete pri vytváraní účtu:
 • meno, priezvisko, e-mailová adresa, mesto, krajina
Zhromažďujeme tiež údaje o vašej aktivite na webe vrátane všetkých príspevkov, ktoré poskytnete.

Vaše osobné údaje spracúvame podľa takéhoto oprávnenia:

Osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, ktorý ste poskytli odoslaním registračného formuláru. Vami udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.  

Vaše osobné údaje spracúvame na účely:
 1. Vašej registrácie na e-learningovom portáli CEDA; a zároveň
 2. Informovania o novinkách, aktualitách v rámci e-learningových kurzov a vzdelávacích aktivít CEDA.

Tieto informácie budeme zasielať iba v rozsahu a intervaloch tak, aby neboli pre Vás obťažujúce. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na tieto dva uvedené účely. 

Ako dlho Vaše osobné údaje spracovávame?

Vaše osobné údaje používame na vyššie uvedené účely po celý čas, po ktorý máme Váš súhlas na ich spracovávanie. V prípade odvolania Vášho súhlasu zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu Vašich osobných údajov na tieto účely. 

Ste povinný nám poskytnúť Vaše osobné údaje?

Poskytnutie osobných údajov na účely registrácie na e-learningovom portáli CEDA a informovania o novinkách, aktualitách v rámci e-learningových kurzov a vzdelávacích aktivít CEDA je dobrovoľné.

V prípade neposkytnutia osobných údajov Vás nebudeme môcť zaregistrovať a informovať o novinkách a aktualitách. 

Komu budú Vaše osobné údaje poskytované navonok?

Vaše osobné údaje spracúvame na vyššie uvedené účely interne v rámci organizácie CEDA. Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám ani ich neprenášame do tretích krajín, v prípade potreby s výnimkou orgánov verejnej moci, konkrétne najmä relevantným orgánom Európskej únie a Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR. Tieto subjekty sa v takomto prípade stávajú sprostredkovateľmi a musia spracúvať Vaše osobné údaje len na základe našich zdokumentovaných zmluvných pokynov. 

Vaše práva k Vašim osobným údajom:

Právo na odvolanie súhlasu:

Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely uvedené vyššie môžete kedykoľvek odvolať s okamžitou účinnosťou zaslaním písomnej žiadosti na adresu CEDA a elektronicky prostredníctvom on-line formulára, alebo zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu gdpr@cedask.eu. Po odvolaní súhlasu Vaše osobné údaje zlikvidujeme. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie Vašich osobných údajov pred jeho odvolaním. 

Právo na prístup k Vašim osobným údajom:

Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie, aké osobné údaje o Vás spracúvame a poskytnutie kópie týchto Vašich osobných údajov. Práva tretích strán, vrátane iných osôb, ktoré nám poskytli osobné údaje, však týmto nemôžu byť obmedzené a cudzie osobné údaje Vám takto nemôžu byť sprístupnené. 

Právo na opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov:

Máte právo na základe žiadosti požiadať o opravu Vašich nesprávnych osobných údajov a o doplnenie Vašich neúplných osobných údajov. Využitím tohto práva korektným spôsobom nám pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne. 

Právo na vymazanie Vašich osobných údajov:

Máte právo na základe žiadosti požiadať o vymazanie výlučne Vašich osobných údajov, ak sa vyššie opísaný účel ich spracúvania skončil, ak právny predpis prikazuje vymazať Vaše osobné údaje, alebo sú Vaše osobné údaje spracúvané nezákonne. 

Právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov:

Máte právo na základe žiadosti o blokáciu Vašich osobných údajov (obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov na výlučné uchovávanie Vašich osobných údajov, iné činnosti počas blokácie s nimi nemôžme vykonávať), ale len v týchto prípadoch:

 • Obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov v čase overovania ich správnosti;
 • Ak sú Vaše osobné údaje spracovávané nezákonne a zároveň požadujete namiesto vymazania Vašich osobných údajov len obmedzenie ich spracovania (len uchovávanie);
 • Potrebujete Vaše osobné údaje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

Právo na prenos Vašich osobných údajov:

Máte právo na základe žiadosti získať Vaše osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na vyššie uvedené účely, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené. 

Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely:

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely registrácie na e-learningovom portáli CEDA a informovania o novinkách, aktualitách v rámci e-learningových kurzov a vzdelávacích aktivít CEDA, zaslaním žiadosti prostredníctvom on-line formulára, alebo zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu gdpr@cedask.eu. Po doručení námietky Vaše osobné údaje zlikvidujeme alebo ak ich používame na aj iné účely, o ktorých sme Vás osobitne informovali, potom ich prestaneme používať na vyššie uvedené účely, proti ktorým ste nám podali Vaše námietky. Vaše námietky nemajú vplyv na spracúvanie Vašich osobných údajov pred doručením Vašich námietok.  

Akým spôsobom môžete uplatniť všetky Vaše práva k osobným údajom:

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu CEDA, Pod vinohradmi 521/10, 949 01 Nitra, elektronicky prostredníctvom on-line formulára, alebo zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu gdpr@cedask.eu.

Pri žiadosti týkajúcej sa Vašich osobných údajov sme povinní overiť Vašu totožnosť, aby sme si boli istí, že k Vašim osobným údajom uplatňujete práva skutočne Vy. V prípade poštovej či e-mailovej žiadosti budeme v prípade pochybností požadovať od Vás ďalšie informácie na účel spoľahlivého zistenia Vašej totožnosti. Pre najjednoduchší postup podania Vašej žiadosti s rýchlym overením totožnosti odporúčame použiť náš on-line formulár žiadosti. 

Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu, v každom prípade však do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môžeme túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace, ale vždy Vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.

Na Vaše žiadosti odpovedáme bezplatne, ale ak by Vaše žiadosti boli neprimerané, zjavne neopodstatnené alebo sa často opakujú, môžeme od Vás požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie. 

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad pre ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito informáciami, prípadne účinnými právnymi predpismi. Predtým Vám však odporúčame kontaktovať našu zodpovednú osobu, ktoré je pripravená prípadné Vaše podnety vyriešiť smerom k Vašej spokojnosti. 

V každom prípade ste povinný nám poskytnúť len také Vaše osobné údaje, ktoré sú správne, úplné a aktuálne. V prípade, že váš vek nie je dostatočný na to, aby ste udelili digitálny súhlas., smiete Vaše osobné údaje poskytovať len s výslovným súhlasom Vášho zákonného zástupcu.

Information provided to the user when processing his / her personal data for the purpose of user registration on the CEDA e-learning portal.

 

Privacy is very important to us. When processing your personal data, we proceed in accordance with effective legislation and protect it with the utmost care. 

We recommend that you read this information carefully. In this information you will learn how we work with your personal data, how you can contact us if you have questions about the processing of your personal data, and other important information about the processing of your personal data.

This information may change from time to time depending on the legal regulations, you can always find the current version on our website www.cedask.eu. In any case, we will notify you of any substantial changes in future.

Operator (who determines what and how your personal data is processed):

CEDA

Pod vinohradmi 521/10, 949 01 Nitra, Slovakia

Organisation ID: 42041911

e-mail: info@cedask.eu 

The Data Protection Officer will answer any questions you may have regarding the processing of your personal data. To contact the person in charge:

 • e-mail address: gdpr@cedask.eu
 • electronically via an online form 

Personal data is any information relating to an identified or identifiable natural person.


We process your personal data to this extent:

We collect the data that you provide when creating an account:
 • name, surname, email address, city, country
We also collect data about your activity on the site, including any contributions that you make.

We process your personal data under this authorization:

We process your personal data based on your consent, which you have given by submitting the registration form. Your consent is voluntary and can be revoked at any time. 

We process your personal data for purposes of:

 1. Your registration on the CEDA e-learning portal; and at the same time
 2. Information on news, updates in the framework of e-learning courses and educational activities of CEDA.

We will send this information only to an extent and at intervals that are not annoying to you. You have the right to object at any time to the processing of your personal data for these two purposes. 

How long do we process your personal data?

We use your personal data for the above mentioned purposes for as long as we have your consent to process it. If your consent is revoked, we will arrange the immediate disposal of your personal data for these purposes. 

Are you obliged to provide us with your personal data?

The provision of your personal data for the purpose of registration on the CEDA e-learning portal and receiving information on news, updates within the e-learning courses and educational activities of CEDA is voluntary.

In the absence of personal information we will not be able to register and inform you about news and updates. 

To whom will your personal information be provided externally?

We process your personal data internally within CEDA for the above mentioned purposes. We do not disclose your personal data to third parties or transfer them to third countries, with the exception of public authorities if necessary, in particular to the relevant bodies of the European Union and the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic. In such a case, these entities become intermediaries and must process your personal data based on our documented contractual instructions only. 

Your rights to your personal data:

Right to withdraw consent:

You may withdraw your consent to the processing of personal data for the purposes described above at any time with immediate effect by sending a written request to CEDA and electronically via the online form, or by sending a request to gdpr@cedask.eu. After withdrawing your consent, we will dispose of your personal information. The withdrawal of consent does not affect the processing of your personal data prior to its withdrawal. 

Right to access to your personal data:

Upon request, you have the right to obtain information from us about your personal data we process, and to provide a copy of your personal data. However, the rights of third parties, including others who have provided us with personal information, may not be restricted by this, and external personal information may not be disclosed to you. 

Right to correct or complete your personal data:

Upon request, you have the right to request the correction of your incorrect personal data and the completion of your incomplete personal data. By using this right correctly, you will help us to keep your personal data correct and up to date. 

Right to delete your personal data:

Upon request, you have the right to request the deletion of your personal data, if the above-mentioned purpose of processing has ended, if the law requires that your personal data to be deleted, or your personal data is processed illegally. 

Right to restrict the processing of your personal data:

You have the right to request the blocking of your personal data (limiting the processing of your personal data to the exclusive retention of your personal data), but only in these cases:

 • Limiting the processing of your personal data at the time of verifying its accuracy;
 • If your personal data is processed illegally and at the same time you require, instead of deleting your personal data, only a limitation of their processing (retention only);
 • You need your personal data to prove, assert or defend legal claims.

Right to transfer your personal data:

Upon request, you have the right to obtain your personal data which we process for the above mentioned purposes, in a structured, commonly used and machine-readable format, and you have the right to request the transfer of such personal data to another Operator, if technically possible. However, the rights of third parties may not be limited. 

The right to object to the processing of your personal data for the above mentioned purposes:

You have the right to object at any time to the processing of your personal data for the purpose of registering on the CEDA e-learning portal and informing you about news, updates in the e-learning courses and CEDA training activities, by submitting a request via the online form, or via e-mail gdpr@cedask.eu. Upon receipt of the dispute, we will dispose of your personal information, or if we use it for any other purpose that we have specifically informed you of, we will cease using it for the purposes you have objected to. Your disputes do not affect the processing of your personal data prior to the receipt of your disputes. 

How you can assert all your rights to personal data:

You can assert your rights by sending a written request by post to CEDA, Pod vinohradmi 521/10, 949 01 Nitra, electronically via the online form, or by sending a request to the e-mail address gdpr@cedask.eu.

When requesting your personal information, we are required to verify your identity in order to be sure that you are actually asserting the rights to your personal data. In case of a postal or e-mail request, we will ask for further information in case of doubt, to be able reliably identify you. As the simplest process of submitting your request with quick verification, we recommend using our online application form. 

We will respond to your request for processing of your personal data without undue delay, and in any case, within one month of receiving it. In special cases, we may extend this period for another two months, but we will always inform you of the reasons for the extension within one month of receiving the request.

We respond to your requests free of charge, but if your requests are disproportionate, manifestly unfounded, or frequently recurring, we may charge you an appropriate administrative fee to process them. 

You have the right to file a petition to initiate proceedings to the Supervisory Authority (Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), if you believe that the processing of your personal data is contrary to this information or effective legal regulations. Before doing so, however, we recommend that you contact our responsible person, who is ready to resolve any suggestions you may have towards your satisfaction. 

In any case, you are obliged to provide us only with your personal data that is correct, complete and up to date. If your age is not sufficient to give digital consent, you may disclose your personal information only with the explicit consent of your legal representative.